Проект за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ /ПУП-ПРЗ/ на УПИ XV-1089, кв.70, по плана на гр.Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на УПИ ХV-1089, кв.70 е одобрен със Заповед № 1095/ 09.11.2022г. В 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо, пряко...