Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на ПИ с ИД № 40467.2.28 и № 40467.2.30, местност „Хайва чешма” по Кадастралната карта на гр.Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,че с Решение №651 на ОБС Куклен, взето с Протокол №60 от 23.12.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот №160030 с НТП: Нива, местност „Кушла”, по план на новообразуваните имоти по 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с.Руен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,че с Решение №650 на ОБС Куклен, взето с Протокол №60 от 23.12.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на ПИ №519 с НТП: Нива, местност „Аршов Кайнак” по план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с.Гълъбово

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,че с Решение №649 на ОБС Куклен, взето с Протокол №60 от 23.12.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на ПИ с ИД №18277.2.414 с НТП: Друг вид нива, местност „Аргирова чешма” по КККР, землище с.Гълъбово

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №648 на ОБС Куклен, взето с Протокол №60 от 23.12.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП- Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод за захранване на ПИ 40467.17.154, местност „Исака”, землище гр. Куклен

СЪОБЩЕНИЕ   Община Куклен на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за Решение № 642, взето с протокол № 60 от 23.12.2022г. на Общинския съвет-гр. Куклен, за ПУП- Парцеларен план за обект:„ Уличен водопровод за захранване на ПИ...