Топъл обяд в Община Куклен

Община Куклен от 01.10.2022г. изпълнява проект „Топъл обяд в Община Куклен”, по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, съгласно сключен административен договор BG05SFPR003-1.001-0132-С01 с Агенцията за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно...