Заповед № 40 от 23.01.2023 г. на Кмета на община Куклен

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с постъпило в Общинска администрация Куклен заявление с...

Проект на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Външно кабелно захранване 20kV на фотоволтаична централа с мощност 4999.86kW в ПИ с иденфикатор 40467.11.588 по КК местност „Каспида”, землище на гр.Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Външно кабелно захранване 20kV на фотоволтаична централа с мощност 4999.86kW в ПИ с иденфикатор...