Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с ИД 18277.2.869, ПИ с ИД 18277.2.868, ПИ с ИД 18277.2.352 и ПИ с ИД 18277.2.866 за разширение на съществуваща площадка за промяна предназначение на земеделска земя за ʺЖилищно застрояванеʺ и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 003437-жил.застр., местност ʺСв.Власʺ в землището на с.Гълъбово,община Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  №57 от 01.02.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с ИД...