Проект за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“(ПУП-ПРЗ) за УПИ Х-1088-жил.застр., кв.70, по плана на гр.Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на УПИ Х-1088  , кв.70    е одобрен със Заповед № 120/ 27.02.2023 г. В 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо,...