Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че можете да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес:...

Справка за номер и адрес на избирателна секция

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на...

Заповед на кмета на община Куклен за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

ЗАПОВЕД  № 108 от 20.02.2023 г.   Относно:  Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен, във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г.   На основание чл....

Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.111 за УПИ III-6 стоп.дейн., УПИ IV-5 стоп.дейн. и XVII-5 стоп.дейн., по регулационния план на гр.Куклен – стопански двор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 112 от 20.02.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: ”Преустройство и основен ремонт на триетажна масивна...