Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: „Складова база за промишлени стоки и обществено...

Определяне на лица, които да приемат заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заповед № 125 от 27.02.2023 г. на Кмета на община Куклен   Относно:  Определяне на лица, които да приемат заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители за...

Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заповед № 124К от 27.02.2023 г. на Кмета на община Куклен Относно:  Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г.   На основание чл....

Разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект:“Трасе на водопровод за захранване на ПИ 66651.41.16 по КККР на с.Ситово, преминаващо през землищата на с.Ситово, община „Родопи“ и с.Добралък

Община Куклен, област Пловдив на основание чл.124б, ал.2, ал.3 от ЗУТ, съобщава Заповед № ДС-12-1/22.02.2023г. на Областен управител на област Пловдив за разрешеване изработване на ПУП –  Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън...