„Подписан административен договор по проект „Грижа в дома в Община Куклен“

Договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” бе подписан на 06.03.2023 г. между кмета на Община Куклен и Министерство на труда и социалната политика. Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“...

Одобряване на подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ”Външно кабелно захранване – Два броя кабелни линии КЛ  20kV от същ. РУ 20kV на БКТП “ БЕ ПЕТ”  до нова РУ на нов БКЗРУ в имот 40467.11.588, с дължина 666м. и  КЛ 20kV от нова РУ на нов БКЗРУ в имот 40467.11.588 до нов ЖР стълб монтиран в оста на ВЛ 20kV “Маргарита” с дължина 92м. на ФЕЦ в имот №40467.11.588, местност „Бунара Йолу”, землище на гр.Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 680 взето на Редовно заседание с Протокол № 63 от 24.02.2023г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство” на ПИ с ИД №87179.8.86 с НТП: Нива, местност „Кара мандра” по КККР, землище с.Яврово

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 682 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 63 от 24.01.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот: № 40467.24.131, местност „Сарая“ в землището на  гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 677 на ОБС Куклен , взето с протокол  № 63 от 24.02.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...