Проект на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „.Нова кабелна линия 1kV за външно ел.захранване на „Еднофамилна жилищна сграда’’ в УПИ 001123 /ПИ с идентификатор по КККР18277.1.123/, масив 1 местност „Св. Петка”, землище на с.Гълъбово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „.Нова кабелна линия 1kV за външно ел.захранване на „Еднофамилна жилищна сграда’’ в УПИ 001123 /ПИ с...