Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.4 за УПИ XV-зеленина и  УПИ XVI-общ.обсл.,бензиностанция, по регулационния план на гр.Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 203 от 28.03.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване...