Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: „Разширение Автокантар“ Възложител: КЦМ АД...

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с ИД 18277.2.222 за разширение на съществуваща площадка за промяна предназначение на земеделска земя за ʺЖилищно застрояванеʺ и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 002219-жил.застр., местност ʺКленътʺ в землището на с.Гълъбово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 280 от 27.04.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с ИД...

Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ 1040-жил.застр., местност ʺСвета Неделяʺ и УПИ I-1039, местност ʺКиселицаʺ, по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землището на с.Гълъбово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 279 от 27.04.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ...