Куклен вече е част от Националната мрежа на градовете с контейнери със знака на БЧК за разделно събиране и дарение на дрехи и домашен текстил

Контейнерът за разделно събиране на текстилни продукти вече е монтиран в двора на Бърза помощ на ул. ”Славянска”. Машината  е на разположение на всички желаещи да предават и даряват ненужните си дрехи и домашен текстил, вместо да се изхвърлят в общия смесен отпадък, и...

Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп на ПИ с ИД 40467.8.388, през част от ПИ с ИД 40467.8.375, местност „Кавашка пътека“ в землище на гр.Куклен

Решение № 711 взето с Протокол № 67/28.04.2023г. Скица-предложение на ПИ 40467.8.388  О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №798 на ОБС Куклен , взето с протокол  №76 от 20.10.2023г., на основание...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на ПИ №160016 с НТП: Нива, местност „Кушла” по план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с.Руен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №713 на ОБС Куклен, взето с Протокол №67 от 28.04.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...