Проект за Подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ” Подземна кабелна линия 20 kV за УПИ 21.109-логистичен център,административна сграда,производствени дейности, фотоволтаична електроцентрала и 21.110- хотелски комплекс и фотоволтаична централа, м.,,Станимашки път”, ПИ и ИД 40004.21.9 и 40004.11.637 по КК, землище на с.Крумово, общ.Родопи , обл.Пловдив, в частта от трасето засягащо ПИ с ИД 40467.1.421, 40467.1.1440 и 40467.11.657 по КК, попадащи в землището на гр.Куклен, общ.Кукелн, обл.Пловдиска”.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 769 взето на Редовно заседание с Протокол № 71 от  25.08.2023г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за...

Покана от кмета на община Куклен до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:   КП „ГЕРБ-СДС” КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ПП „ДПС’’  КП  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ’’ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, В изпълнение разпоредбите на...