Проект за ПУП – Парцеларен план за обект: ,,Газоснабдяване на Община Куклен”. Подобект:”Отклонение от разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр.Куклен за захранване на ПИ 40467.11.174 ТТР 13В 2023”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – Парцеларен план за обект: ,,Газоснабдяване на Община Куклен”. Подобект:”Отклонение от разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната...