Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп на ПИ с ИД 40467.10.322, през част от ПИ с ИД 40467.10.477, местност „Св.Петка“, землище на гр.Куклен

Решение № 794, взето на Извънредно заседание с Протокол № 76 от 20.10.2023г. Скица -предложение за трасе за транспортен достъп