Среща с младежи по образователната програма “ Бъдещи основатели“

На 7-ми ноември 2023 г. в ПГСС- гр. Куклен, се проведе първата среща с младежи по образователната програма “ Бъдещи основатели“. Целта на програмата е да изгради различни социални и комуникационни умения сред учениците от 9-ти до 12- клас, като преминат...

График на социален работник към Агенция за социално подпомагане

   ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ В КМЕТСТВО ГР.КУКЛЕН  НА СОЦИАЛНИЯ  РАБОТНИК-Г-ЖА МАРИЯ АТАНАСОВА ДАТИ: 2,3,8,9,10,13,14,16,17,27,28,30.11.2023 год. ОТ 09:00 до 17:30 часа Извън посочените в графика дни заявления-декларации се приемат:  1.В Дирекция...

Повишена епизоотична готовност на всички области по отношение на болестта Инфлуенца по птиците

Заповед № РД 11-2349/13.10.2023 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, отнасяща се до привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички области в България по отношение на болестта Инфлуенца по...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: „Жилищно застрояване и обществено обслужване – 4...

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот с ИД  №:21324.7.157, местност „Георгиева черква” в землището на  с. Добралък

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №799 на ОБС Куклен , взето с протокол  №76 от 20.10.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...