Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен, мотиви и частична предварителна оценка на въздействието.

Проект Мотиви Частична предварителна оценка Справка постъпили предложения

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: ”Изграждане на нови естакади за изместване на МЦК”...