Комплексен проект за проектиране на обект: „Уличен водопровод за ПИ 40467.9.680, местност „Хайва чешма“, землище на гр.Куклен“

Община Куклен, Област Пловдив на основание чл.150, ал.6 от ЗУТ Заповед № 794/29.11.2023г. Скица – предложениe С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Община Куклен- област Пловдив съобщава, че е постъпил проект за ПУП – Парцеларен план за...