Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от м-в 20 за УПИ 020166-жил.застр., местност „Богньовица“, землище на с.Добралък

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 805 от 05.12.2023г. на  Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване...

Резултати от изследователския проект РЕГЕНЕРАЦИЯ ще бъдат изложени в читалище „Никола Вапцаров“ в Куклен

Събитието ще представи резултатите от подробния анализ на екосистемата в района на Индустриален парк Куклен и нуждата от прилагане на устойчиви практики, които да възстановят биоразнообразието в района. 1 декември 2023 — На 8 декември в читалище „Никола Вапцаров“ в...