Проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Жилищно строителство” за ПИ с ИД 40467.25.106, и ПИ с ИД 40467.25.107, местност „Плоча” от Кадастралната карта на гр.Куклен

ОБЯВЛЕНИЕ Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №31 на ОБС Куклен , взето с протокол  №6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Жилищно застрояване” за ПИ с ИД 18277.1.76, местност „Св.Петка” от Кадастралната карта на с.Гълъбово

ОБЯВЛЕНИЕ Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 32 на ОБС Куклен , взето с протокол  № 6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията...

Проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Жилищно строителство” за ПИ с ИД 63238.2.11, ПИ с ИД 63238.2.12, ПИ с ИД 63238.2.37, местност „Св.Георги” от Кадастралната карта на с.Руен

ОБЯВЛЕНИЕ Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №29 на ОБС Куклен , взето с протокол  №6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Складова база за промишлени стоки и обществено обслужващи дейности” за ПИ с ИД 40467.8.197, местност „Кавака” от Кадастралната карта на гр.Куклен

ОБЯВЛЕНИЕ Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №28 на ОБС Куклен , взето с протокол  №6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Жилищно застрояване” за ПИ № 7, с НТП: Нива, местност „Цигански дол” по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с.Гълъбово

ОБЯВЛЕНИЕ Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №45 на ОБС Куклен , взето с протокол  №6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...