Проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Складова база за промишлени стоки и обществено обслужващи дейности” за ПИ с ИД 40467.1.29, местност „Орта хан” от Кадастралната карта на гр.Куклен

ОБЯВЛЕНИЕ Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №44 на ОБС Куклен , взето с протокол  №6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Жилищно  строителство”  на ПИ с ИД № 40467.9.252, местност „Червенака” от Кадастралната карта на гр.Куклен

ОБЯВЛЕНИЕ Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №46 на ОБС Куклен , взето с протокол  №6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...