Проект  за ПУП-ПРЗ  и ПП за промяна предназначение на земеделска земя –  поземлен  имот с ИД  №:40467.11.293 и на ПИ с ИД 40467.11.294 , местност „Капсида” в землището на  гр. Куклен , община Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №30 на ОБС Куклен , взето с протокол  №6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-97 склад.дейн., кв.1 по  ПУП на “Малка промишлена зона”, местност “Михов орех” в землището на гр.Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 59 от 07.02.2024г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен...

Подробен устройствен  план – парцеларен  план за елементи на техническата инфраструктура на обект: ”Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ с ИД по КК 40467.10.185, местност „Михов орех”, землище на гр.Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 48  взето на Редовно  заседание с Протокол № 6 от  26.01.2024г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за...

Проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Жилищно застрояване” за ПИ № 40.657 по плана на новообразуваните имоти за територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр.Куклен, местност „Вриш и Терасите”

ОБЯВЛЕНИЕ Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 33 на ОБС Куклен , взето с протокол  №6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията...

Проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Жилищно застрояване” за ПИ № 41.453  по плана на новообразуваните имоти за територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр.Куклен, местност „Вриш и Терасите”

ОБЯВЛЕНИЕ Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 34 на ОБС Куклен , взето с протокол  №6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията...