ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0012, С НАИМЕНОВАНИЕ „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО, ИКОНОМИЧЕСКО, УСТОЙЧИВО И НИСКО ВЪГЛЕРОДНО РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН“

www.eufunds.bg Проект „Ефективно функциониране на ОИЦ – Пловдив през периода 2024 – 2029 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ“ Публичните консултации с широката общественост за преминалата...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0037, С НАИМЕНОВАНИЕ „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ НА АСЕНОВГРАД И ПАРТНЬОРИ“

www.eufunds.bg Проект „Ефективно функциониране на ОИЦ – Пловдив през периода 2024 – 2029 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ“ Публичните консултации с широката общественост за преминалата...

Oткрит конкурс за възлагане на дейности по маркиране на насаждения предвидени за сеч включени в обект № 2301

Заповед 119 от 01.03.2024 г. за откриване на процедура Документация Обновено на 19.03.2024 г.   Протокол № 1 Заповед №141 от 19.03.2024г. Обновено на 10.04.2024 г. Протокол от 09.04.2024 Обновено на 30.04.2024 г. Договор №49 от 22.04.2024...