ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0012, С НАИМЕНОВАНИЕ „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО, ИКОНОМИЧЕСКО, УСТОЙЧИВО И НИСКО ВЪГЛЕРОДНО РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН“

www.eufunds.bg Проект „Ефективно функциониране на ОИЦ – Пловдив през периода 2024 – 2029 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ“ Публичните консултации с широката общественост за преминалата...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0037, С НАИМЕНОВАНИЕ „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ НА АСЕНОВГРАД И ПАРТНЬОРИ“

www.eufunds.bg Проект „Ефективно функциониране на ОИЦ – Пловдив през периода 2024 – 2029 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ“ Публичните консултации с широката общественост за преминалата...