Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване”  за ПИ с ИД №18277.1.224 с НТП: Нива, местност „Белашки път” по КККР, землище с.Гълъбово

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №72 на ОБС Куклен, взето с Протокол №8 от 01.03.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

 Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на ПИ №1254 с НТП: Нива, местност „Цигански дол” по план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с.Гълъбово

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №64 на ОБС Куклен, взето с Протокол №8 от 01.03.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” за ПИ с ИД №78207.6.43 с НТП: Нива, местност „Гробите” по КККР, землище с. Цар Калоян, община Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №63 на ОБС Куклен, взето с Протокол №8 от 01.03.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...