Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с ИД 40467.9.397, през ПИ с ИД 40467.9.468. 40467.9.405, 40467.9.485, 40467.9.460, 40467.9.484, 40467.9.459 с НТП-селскостопански път- собственост на Община Куклен, местност „Червенака“, землище на гр.Куклен

Решение № 75 взето на Редовно заседание с Протокол № 8/01.03.2024г. Скица-проект за транспортен достъп

Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с ИД 40467.12.429 за обект: „Производствени, складови, обществено-обслужващи дейности – складове за промишлени стоки, през ПИ 40467.12.76-полски път, местност „Бунар Йолу“, землище на гр.Куклен

Решение № 62 взето на Редовно заседание с Протокол № 8/01.03.2024г. Скица-проект за транспортен достъп