Проект за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот с ИД  №:40467.17.219, местност „Рупа” в землището на  гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №68 на ОБС Куклен , взето с протокол  №8 от 01.03.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот с ИД  №:40467.9.618, местност „Хайва чешма” в землището на  гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №65 на ОБС Куклен , взето с протокол  №8 от 01.03.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване ”на поземлен  имот с ИД  №:40467.9.767, местност „Червенака” в землището на  гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №71 на ОБС Куклен , взето с протокол  №8 от 01.03.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване ”на поземлен  имот с ИД  №:41.680, местност „Вриш и Терасите” в землището на  гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №67 на ОБС Куклен , взето с протокол  №8 от 01.03.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект  за ПУП-ПРЗ  и ПУП-ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване ”на поземлен  имот с ИД  №:40467.16.124, местност „Кайнаклъка” в землището на  гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №69 на ОБС Куклен , взето с протокол  №8 от 01.03.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...