Община Куклен стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Един от основните принципи на Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации е детското участие. То е свързано с правото на децата да изразяват свободно своето мнение и да се включват в процесите на вземане на решения относно техния живот и...