Даване на предварително принципно съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект на техническа инфраструктура и инвестиционен проект за изграждането на обект: „Обходен път, преминаващ източно от с. Брестник, община Родопи до гр.Куклен в участъка от км 2+570 до км 6+050 на републикански път /РП/ III-8606, разположен на територията на община Родопи и община Куклен, област Пловдив“

Решение № 95 взето на Редовно заседание с Протокол № 9 от 29.03.2024г.

Проект за подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ,,ПУП- Парцеларен план за трасе на пътен достъп до имоти в местност ,,Кушла” по кадастралната карта на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 82 взето на Редовно заседание с Протокол № 9 от 29.03.2024г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кадемец  в ПИ  с идентификатор №...