Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Добавяне на отпадък с код 10 03 16- леки шлаки, различни...

Даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за изграждане на обект: “ Осигуряване на транспортен достъп до територията, засягаща ПИ с ИД:40467.1.442, 40467.1.320, 40467.1.358 и 40467.1.772, местност „Орта хан“, землище на гр.Куклен

Решение № 81 взето на Редовно заседание  с Протокол № 9 от 29.03.2024г.