Проект за подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ,,Трасе на транспортен достъп до ПИ 18277.2.871 през ПИ с  проектен ИД 18277.11.11 (стар 18277.11.6) местност „Кутел“  в землището на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив“

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 106 взето на Редовно заседание с Протокол № 10 от 26.04.2024г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ,,Трасе на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство”  за ПИ с ИД №18277.1.45 с НТП: Нива, местност „Калоянов връх” по КККР, землище с.Гълъбово

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №102 на ОБС Куклен, взето с Протокол №10 от 26.04.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване”  за ПИ с ИД №63238.9.50 с НТП: Изоставена орна земя, местност „Гьолът” по КККР, землище с.Руен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №107 на ОБС Куклен, взето с Протокол №10 от 26.04.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство”  за ПИ с ИД №18277.1.105 с НТП: Друг вид нива, местност „Света Петка” по КККР, землище с.Гълъбово

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №104 на ОБС Куклен, взето с Протокол №10 от 26.04.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство”  за ПИ с ИД №18277.2.676 с НТП: Нива, местност „Кутел” по КККР, землище с.Гълъбово

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №103 на ОБС Куклен, взето с Протокол №10 от 26.04.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...