Изх. № 232/14.12.2023 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА,

СВИКВАМ

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 21.12.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 176/06.12.2023 г. – Определяне представител на Общински съвет Куклен в Областен съвет за развитие на област Пловдив.

Вносител: Ива Дичева – Председател ОбС Куклен

2. Докладна записка № 177/06.12.2023 г. – План за провеждане на редовни сесии на Общински съвет Куклен, заседания на постоянните комисии и приемане на проекти за решения.

Вносител: Ива Дичева – Председател ОбС Куклен

3. Докладна записка № 178/06.12.2023 г. – Членство в Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България /НАПОС – РБ/.

Вносител: Ива Дичева – Председател ОбС Куклен

4. Докладна записка № 179/12.12.2023 г. – Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост /Социална фондация „Инди – Рома 97“/.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

5. Докладна записка № 180/12.12.2023 г. – Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на параграф 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /местност „Кара мандра“, землище на с. Яврово/.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

6. Докладна записка № 181/12.12.2023 г. – Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на параграф 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /местност „Св. Илия“, землище на гр. Куклен/.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

7. Докладна записка № 182/12.12.2023 г. – Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.

Вносител: д-р Анелия Кметова – Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта

8. Докладна записка № 183/12.12.2023 г. – Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

9. Докладна записка № 184/12.12.2023 г. – Застраховане на имоти – частна общинска собственост.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

10. Питания, становища, мнения.

 

Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието Ви е задължително.

 

ИВА ДИЧЕВА
Председател на Общински съвет Куклен

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ВХОДИРАНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ЗА 21.12.2023 г.

 

1. Докладна записка № 185/13.12.2023 г. – Приемане на дарение на недвижим имот от „Тракия икономическа зона“ ЕАД.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

2. Докладна записка № 186/13.12.2023 г. – Даване на съгласие за издаване на заповед от Кмета на община Куклен за допускане, да се изработи проект за изменение на ПУП – ПРЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

3. Докладна записка № 187/14.12.2023 г. – Промяна на представител на община Куклен в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ с Булстат 1777161024, със седалище и адрес на управление: гр. Куклен 4101, ул. „Хр. Г. Данов“ № 21.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен