Изх. № 14/17.12.2024 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА,

СВИКВАМ

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 26.01.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 189/20.12.2023 г. –  Даване на съгласие за издаване на заповед от Кмета на община Куклен, за допускане, да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

2. Докладна записка № 190/22.12.2023 г. –  Приемане на извършени през 2023 г. от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив инвестиции във ВиК инфраструктура и предаване управлението им на АВиК.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

3. Докладна записка № 1/15.01.2024 г. –  Съгласие за започване на процедура за промяна на начина на трайно ползване на имот, общинска собственост.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

4. Докладна записка № 2/15.01.2024 г. –  Определяне от Общински съвет Куклен на максимални цени за маркиране на насаждения за сеч от горски територии, собственост на община Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

5. Докладна записка № 3/16.01.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП съгласно заявление вх. № 9615/13.12.2023 г. от Костадин Димитров Кумчев и Илия Димитров Кумчев, приложените документи, Решение № КЗЗ-22 от 28.11.2023 г., т.I.17 на МЗХ-София, скица предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 40467.8.197, местност „Кавака“ от Кадастралната карта на гр. Куклен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ .

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

6. Докладна записка № 4/16.01.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 8768/15.11.2023 г., вх. № 9495/08.12.2023 г. от Здравко Илиев Куманов и Атанаска Маринова Лапкова, приложените документи, Решение № КЗЗ-20/20.10.2023 г., т. 19 и т. 20 на МЗХ-София, Решение № КЗЗ-22/28.11.2023 г., т. 11 на МЗХ-София, скици-предложения и технически задания за поземлени имоти с ИД 63238.2.11, ПИ с ИД 63238.2.12 и ПИ с ИД 63238.2.37, местност „Св. Георги“ по Кадастралната карта на с. Руен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ .

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

7. Докладна записка № 5/16.01.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП съгласно заявление вх. № 9617/13.12.2023 г. от ИНКА Интернешънъл ООД, приложените документи, Решение № КЗЗ-22 от 28.11.2023 г., т.I.27 на МЗХ-София, скица предложение и техническо задание за поземлени имоти с ИД 40467.11.293 и ИД 40467.11.294, местност „Капсида“ от Кадастралната карта на гр. Куклен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ .
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

8. Докладна записка № 6/16.01.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 5146/13.07.2023 г. от Сабри Себайдинов Чинчинов, чрез пълномощник Йорданка Димитрова Стаматова, приложените документи, Решение № 5/26.05.2023 г. на ОД „З“ – Пловдив, скица предложение и техническо задание за поземлени имоти с ИД 40467.25.106 и ИД 40467.25.107, местност „Плоча“ по Кадастралната карта на гр. Куклен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ .

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

9. Докладна записка № 7/16.01.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 8687/14.11.2023 г. от Виолин Виолетов Димиев, чрез пълномощник Иванка Политова, приложените документи, Решение № 8/06.10.2023 г. на ОД „З“ – Пловдив, скица предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 18277.1.76, местност „Св. Петка“ по Кадастралната карта на с. Гълъбово, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

10. Докладна записка № 8/16.01.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 9508/08.12.2023 г. от Николай Славчев Серафимов, приложените документи, Решение № 9/14.11.2023 г. на ОД „З“ – Пловдив, скица предложение и техническо задание за поземлен имот 40.657 по плана на новообразуваните имоти за територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен, местност „Вриш и Терасите“, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

11. Докладна записка № 9/16.01.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 9511/11.12.2023 г. от Бояна Александрова Христозова, приложените документи, Решение № 9/14.11.2023 г. на ОД „З“ – Пловдив, скица предложение и техническо задание за поземлен имот 41.453 по плана на новообразуваните имоти за територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен, местност „Вриш и Терасите“, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

12. Докладна записка № 10/16.01.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 9507/08.12.2023 г. от Ерхан Исмаилов Алиев, приложените документи, Решение № 9/14.11.2023 г. на ОД „З“ – Пловдив, скица предложение и техническо задание за поземлен имот 41.403 по плана на новообразуваните имоти за територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен, местност „Вриш и Терасите“, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

13. Докладна записка № 11/16.01.2024 г. –  Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп на ПИ с ИД 40467.9.565, през ПИ с ИД 40467.9.477 и ПИ с ИД 40467.9.485 в землище на гр. Куклен, местност „Пранга дере“, област Пловдив.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

14. Докладна записка № 12/16.01.2024 г. –  Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп на ПИ с ИД 40467.9.720, през ПИ с ИД 40467.9.477 в землище на гр. Куклен, местност „Пранга дере“, област Пловдив.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

15. Докладна записка № 13/16.01.2024 г. –  Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп на ПИ с ИД 40467.26.222, през ПИ с ИД 40467.25.260, ПИ с ИД 40467.26.301, ПИ с ИД 40467.25.262 и ПИ с ИД 40467.25.164 в землище на гр. Куклен, местност „Бара“, област Пловдив.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

16. Докладна записка № 14/16.01.2024 г. –  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление вх. № 6677/07.09.2023 г. на основание чл. 150, ал. 6 от ЗУТ по писмено искане на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД от инж. Ясен Христозов.
Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

17. Докладна записка № 15/16.01.2024 г. –  Даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за изграждането на обект: „Осигуряване на транспортен достъп до територията, засягаща поземлени имоти с идентификатори: 40467.1.442, 40467.1.320, 40467.1.358 и 40467.1.772, местност „Орта хан“, землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив“.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

18. Докладна записка № 16/16.01.2024 г. –  Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ 40467.11.151 в землище на гр. Куклен, местност „КАПСИДА“ през ПИ 40467.11.224 и ПИ 40467.11.527.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

19. Докладна записка № 17/16.01.2024 г. –  Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.

Вносител: д-р Анелия Кметова – Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта

20. Докладна записка № 18/16.01.2024 г. –  Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на община Куклен за периода 2024 – 2027 година.

Вносител: Христо Божинов – Заместник-Кмет на община Куклен

21. Докладна записка № 19/16.01.2024 г. –  Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година.

Вносител: Христо Божинов – Заместник-Кмет на община Куклен

22. Докладна записка № 20/16.01.2024 г. –  Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост /Социална фондация „Инди – Рома 97“/.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

23. Питания, становища, мнения.
Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието Ви е задължително.
 

ИВА ДИЧЕВА
Председател на Общински съвет Куклен

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ВХОДИРАНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ЗА 26.01.2024 г.

1. Докладна записка № 21/17.01.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП съгласно заявление вх. № 7610/06.10.2023 г. от Ваня Маринова Инджова, приложените документи, Решение № КЗЗ-16/14.08.2023 г. на МЗХ – София, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 40467.1.29, местност „Орта хан“ и за част от поземлен имот с ИД 40467.1.317, местност „Орта хан“ по Кадастралната карта на гр. Куклен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

2. Докладна записка № 22/17.01.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 5972/10.08.2023 г. и вх. № 5972-1/20.10.2023 г. от Димитър Георгиев Зангаров, чрез пълномощник Христиан Трайков, приложените документи, Решение № 8, т. 28 от 06.10.2023 г. на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот № 7 с НТП: нива, местност „Цигански дол“ по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с. Гълъбово, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

3. Докладна записка № 23/17.01.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП съгласно заявление вх. № 8881/20.11.2023 г. от Невена Илиева Кумчева, приложените документи, Решение № 9, т.I.2/14.11.2023 г. на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 40467.9.252, местност „Червенака“ по Кадастралната карта на гр. Куклен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

4. Докладна записка № 24/17.01.2024 г. – Вземане на решение за разрешение за изработването на ПУП-ПП за обект: „Трасе на Транспортен достъп до ПИ с ИД 18277.2.871 през ПИ с проектен ИД 18277.11.11 (стар 18277.11.6), местност „Кутел“ в землището на с. Гълъбово, община Куклен“.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

5. Докладна записка № 25/17.01.2024 г. –  Прилагане разпоредбите на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 5665 от 27.07.2022 г. от Магдалена Георгиева Маврова, чрез пълномощник Живка Иванова Гърневска.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

6. Докладна записка № 26/25.01.2024 г. –  Приемане на дарение в полза на община Куклен от „Гербера“ ООД .

Вносител:Мария Белчева – Кмет на община Куклен