Изх. № 220/23.11.2023 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА,

СВИКВАМ

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 29.11.2023 г. /сряда/ от 15:00 часа в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 161/20.11.2023 г. – Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

2. Докладна записка № 162/20.11.2023 г. – Промяна състава на постоянните комисии към Общински съвет Куклен.

Вносител: Ива Дичева – Председател ОбС Куклен

3. Докладна записка № 163/21.11.2023 г. – Предложение за промяна в структурата и общата численост на общинска администрация Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

4. Докладна записка № 164/21.11.2023 г. – Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.

Вносител: д-р Анелия Кметова – Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта

5. Докладна записка № 165/21.11.2023 г. – Определяне на представител на Общински съвет Куклен в Общото събрание на сдружение „Регионална асоциация на общините „Тракия“ (РАО Тракия).

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

6. Докладна записка № 166/21.11.2023 г. – Определяне размер на трудовото възнаграждение на Кметовете на кметства с. Руен и с. Гълъбово.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

7. Докладна записка № 167/21.11.2023 г. – Удължаване на срока за възстановяване на отпуснатият временен безлихвен заем от бюджета на община Куклен за 2023 г. на Сдружение „Местна инициативна група – Куклен – Асеновград“, за доказване наличието на собствен финансов ресурс за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общини Куклен и Асеновград.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

8. Докладна записка № 168/21.11.2023 г. – Вземане на решение за разрешение за изработването на ПУП-ПП за обект: „Трасе на Транспортен достъп до ПИ с ИД 18277.2.871 през ПИ с проектен ИД 18277.11.11 (стар 18277.11.6), местност „Кутел“ в землището на с. Гълъбово, община Куклен“.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

9. Докладна записка № 169/21.11.2023 г. – Прилагане разпоредбите на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 5665 от 27.07.2022 г. от Магдалена Георгиева Маврова, чрез пълномощник Живка Иванова Гърневска.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

10. Докладна записка № 170/21.11.2023 г. – Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

11. Докладна записка № 171/21.11.2023 г. – Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП съгласно заявление вх. № 8881/20.11.2023 г. от Невена Илиева Кумчева, приложените документи, Решение № 9, т.I.2/14.11.2023 г. на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 40467.9.252, местност „Червенака“ по Кадастралната карта на гр. Куклен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

12. Докладна записка № 172/21.11.2023 г. – Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП съгласно заявление вх. № 7610/06.10.2023 г. от Ваня Маринова Инджова, приложените документи, Решение № КЗЗ-16/14.08.2023 г. на МЗХ – София, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 40467.1.29, местност „Орта хан“ и за част от поземлен имот с ИД 40467.1.317, местност „Орта хан“ по Кадастралната карта на гр. Куклен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

13. Докладна записка № 173/21.11.2023 г. – Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 5972/10.08.2023 г. и вх. № 5972-1/20.10.2023 г. от Димитър Георгиев Зангаров, чрез пълномощник Христиан Трайков, приложените документи, Решение № 8, т. 28 от 06.10.2023 г. на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот № 7 с НТП: нива, местност „Цигански дол“ по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с. Гълъбово, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

14. Питания, становища, мнения.

 

Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието Ви е задължително.

 

ИВА ДИЧЕВА
Председател на Общински съвет Куклен

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ВХОДИРАНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ЗА 29.11.2023 г.

1. Докладна записка № 174/22.11.2023 г. – Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ 40467.11.151 в землище на гр. Куклен, местност „КАПСИДА“ през ПИ 40467.11.224 и ПИ 40467.11.527.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

2. Докладна записка № 175/22.11.2023 г. – Даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за изграждането на обект: „Осигуряване на транспортен достъп до територията, засягаща поземлени имоти с идентификатори: 40467.1.442, 40467.1.320, 40467.1.358 и 40467.1.772, местност „Орта хан“, землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив“.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен