ОБЯВА
до заинтересовани лица и общественост

Ha основание чл. 4, ал. 2 or Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието на околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН
съобщава
на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение

„Оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен“ чрез МИГ „Куклен – Асеновград“ 2017 г, – 2023 г. по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Писменни становища и мнения се приемат в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението на адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 в Деловодството на Общината.