На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.)

 ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информация за Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):

“Реконструкция и преустройство на сграда с идентификатор 40467.1.765.1 за обособяване на административно-офисни помещения“ ул. “Асеноградско шосе“ гр. Пловдив – 4009

Инвеститор: “КЦМ“ АД, гр. Пловдив и “Комплексен индустриален сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив

Лице за контакти: инж. Георги Папратилов
телефон за контакти: 032 609 738, 0886 022 558;  e-mail: georgi.papratilov@kcm.bg

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода 03.09.2019 г. – 16.09.2019 г., стая 305, ет. 3 в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 от 08:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
телефон за контакт: 03115/ 21-20