Изх. № 68/17.04.2024 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА,

СВИКВАМ

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 26.04.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 174/22.11.2023 г. – Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ 40467.11.151 в землище на гр. Куклен, местност „Капсида“ през ПИ 40467.11.224 и ПИ 40467.11.527.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

2. Докладна записка № 180/12.12.2023 г. – Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на Параграф 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /местност „Кара мандра“, с. Яврово/

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

3. Докладна записка № 71/26.03.2024 г. – Удостояване на Георги Крумов Чалъмов със званието „Почетен гражданин на община Куклен“.

Вносител: Ива Дичева – Председател ОбС Куклен

4. Докладна записка № 73/15.04.2024 г. – Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 г.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

5. Докладна записка № 74/15.04.2024 г. – Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни нужди /д-р Емилияна Гилина/

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

6. Докладна записка № 75/15.04.2024 г. – Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост /ПИ с ИД 87179.415.263, местност „Букът“, с. Яврово/.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

7. Докладна записка № 76/15.04.2024 г. – Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 2903/10.04.2024 г. от Димитринка Асланова, приложените документи, Решение № 10, т.11/28.10.2022 г. и Решение № 3, т.I.7/29.03.2024 г. на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлени имоти с ИД 40467.9.565 и ИД 40467.9.566, местност „Пранга дере“ от Кадастралната карта на гр. Куклен, общ. Куклен, представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

8. Докладна записка № 77/15.04.2024 г. – Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУП-ПП съгласно заявление вх. № 2904/10.04.2024 г. от Антони Иванов, приложените документи, Решение № 3, т.4/29.03.2024 г. на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 18277.1.45, местност „Калоянов връх“ от Кадастралната карта на с. Гълъбово, общ. Куклен, представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

9. Докладна записка № 78/15.04.2024 г. – Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУП-ПП съгласно заявление вх. № 2905/10.04.2024 г. от Владимир Цветанов, приложените документи, Решение № 3, т.16/29.03.2024 г. на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 18277.2.676, местност „Кутел“ от Кадастралната карта на с. Гълъбово, общ. Куклен, представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

10. Докладна записка № 79/15.04.2024 г.Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 1855/08.03.2024 г. от „ТРЕВИ ИНВЕСТ“ ЕООД с управител Христо Янчев, приложените документи, Решение № 2/28.02.2024 г., т.11 на МЗ ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 18277.1.105 с НТП: Друг вид нива, местност „Света Петка“ по КККР на с. Гълъбово, общ. Куклен, представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

11. Докладна записка № 80/16.04.2024 г.Предварително съгласие за прокарване на кабелна линия за електрозахранване на ПИ с ИД 63238.13.118, землище на с. Руен, местност „Св. Илия“, през ПИ с ИД 63238.13.128, ПИ с ИД 63238.13.144, ПИ с ИД 63238.13.142.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

12. Докладна записка № 81/16.04.2024 г. – Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп на ПИ с ИД 40467.10.371 и ПИ с ИД 40467.10.376, през част от ПИ с ИД 40467.10.399 в землище на гр. Куклен, местност „Св. Петка“, област Пловдив.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

13. Докладна записка № 82/16.04.2024 г. – Прилагане разпоредбите на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление вх. № 1242 от 14.02.2024 г. от Борислав Камжалов.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

14. Докладна записка № 83/16.04.2024 г. – Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 1089/09.02.2024 г. и вх. № 1089-1/27.02.2024 г. от Георги Ризов, приложените документи, скица – предложение и техническо задание за ПИ с ИД 63238.9.50 с НТП: изоставена орна земя, местност „Гьолът“ по КККР на с. Руен, общ. Куклен, представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

15. Докладна записка № 84/16.04.2024 г. – Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП съгласно заявление вх. № 2901/10.04.2024 г. от Костадин Кумчев и Илия Кумчев, приложените документи, Решение № 3 от 29.03.2024 г., т.I.6 на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 40467.9.720, местност „Пранга дере“ от Кадастралната карта на гр. Куклен, общ. Куклен, представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

16. Докладна записка № 85/16.04.2024 г. – Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП съгласно заявление вх. № 2902/10.04.2024 г. от Марин Томов, приложените документи, Решение № 3, т.8/29.03.2024 г., на МЗ ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлени имоти с ИД 40467.26.222, ИД 40467.26.1, ИД 40467.26.232, местност „Бара“ от Кадастралната карта на гр. Куклен, общ. Куклен, представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

17. Докладна записка № 86/16.04.2024 г. – Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.

Вносител: д-р Анелия Кметова – Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта

18. Докладна записка № 87/16.04.2024 г. – Продажба на ПИ с ИД 63238.13.45 – частна общинска собственост, местност „Св. Илия“, с. Руен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

19. Докладна записка № 88/16.04.2024 г. – Продажба на ПИ с ИД 40467.2.122 – частна общинска собственост, местност „Михов орех“, гр. Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

20. Докладна записка № 89/16.04.2024 г. – Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни нужди /д-р Петя Аврамова/

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

21. Докладна записка № 90/16.04.2024 г. – Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество със сдружение Спортен клуб по Джудо „Аякс“ – гр. Куклен.

Вносител: Христо Божинов – Заместник-Кмет на община Куклен

22. Докладна записка № 91/16.04.2024 г. – Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество със сдружение „Футболен клуб Атлетик“ – Куклен.

Вносител: Христо Божинов – Заместник-Кмет на община Куклен

23. Докладна записка № 92/16.04.2024 г. – Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество със сдружение БК „Атлетик – 95“ – гр. Куклен.

Вносител: Христо Божинов – Заместник-Кмет на община Куклен

24. Питания, становища, мнения.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието Ви е задължително.

 

ИВА ДИЧЕВА,
Председател на Общински съвет Куклен