Проект BG05M9OP001-2.040 – 0126-С01
«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на
 Община Съединение и Община Куклен»

О Б Я В А
за подбор на служител по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“ с рег. № BG05M9OP001-2.040-0126, както следва:

• ДЛЪЖНОСТ: „ШОФЬОР“

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТО НА РАБОТА: Община Куклен
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ: Средно, средно-специално образование
ТРУДОВ СТАЖ: Опит над 1 година на длъжността ,,Шофьор‘‘
ДРУГИ: Да познава устройството, принципите на действие и техническите изисквания за правилната експлоатация на поверения му автомобил;
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Способност за самостоятелна работа и работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца
РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (4 ч.)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 Заявление за заемане на длъжността – свободен текст;
 Копие от документ за самоличност;
 Автобиография (СV);
 Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;
 Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността;
 Копие на свидетелство за правоуправление на МПС категория „В”
 Други документи – при необходимост.

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ: от 27.11.2019 г. до 11.12.2019г. включително, в деловодството на община Куклен, с работно време от 08:00 – 12:00 и 13:00-17.00 ч., всеки делничен ден.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани за датата и часа за провеждане на интервю.