ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018 г.

През месец декември СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ планира да проведе информационни срещи и обучения на територията на община Куклен по следния график:

Двудневно обучение за местни лидери, свързано с подготовката, изпълнение и отчитане на проекти на следните дати:

11-12 декември – гр. Куклен, сградата на общината, заседателна зала, 10:00 часа.
16-17 декември – гр. Куклен, сградата на общината, заседателна зала, 10:00 часа.
18-19 декември – гр. Куклен, сградата на общината, заседателна зала, 10:00 часа.

Информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР на следните дати:

13 декември – гр. Куклен, сградата на общината, заседателна зала, 10:00 часа.
13 декември – гр. Куклен, сградата на общината, заседателна зала, 15:30 часа.
20 декември – гр. Куклен, офис на МИГ, 10:00 часа.
20 декември – гр. Куклен, офис на МИГ, 15:30 часа

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
ЗА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА

Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти.

ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА: МЕСТНИ ЛИДЕРИ

11.12.2019 г.
10.00-11.30 Подготовка на проекти по мерки към СВОМР от ПРСР – попълване на заявление за подпомагане и бизнес план, обоснованост на разходите, избор на изпълнители, изготвяне на таблица за допустимите инвестиции.Изготвяне на таблица за допустимите инвестиции , Попълване на декларации, анализ „разходи-ползи“;
11.30-12.30 Изисквания към документите за кандидатстване и необходимите придружаващи общи и специфични документи;Често допускани грешки при кандидатстване по различните мерки от ПРСР.
12.30-13.30 Почивка
13.30-14.30 Работа в Информационна система за управление и наблюдение  ИСУН – за информиране, кандидатстване, комуникация, изпълнение.
14.30-15.30 Изпълнение на одобрени проекти.
Нормативни и публични изисквания към бенефициенти.
15.30-15.45 Почивка
15.45-16.30 Отчитане на проекти.
16.30-17.00 Дискусия.
Въпроси и отговори.
17.00 Край на програмата за деня
12.12.2019 г.
10.00-11.30 Подготовка на проекти по мерки към СВОМР от ОПРЧР и ОПИК– попълване на заявление за подпомагане , обоснованост на разходите, избор на изпълнители,  Попълване на декларации, анализ „разходи-ползи“;
11.30-12.30 Изисквания към документите за кандидатстване и необходимите придружаващи общи и специфични документи;Често допускани грешки при кандидатстване по мерките от ОПРЧР и ОПИК.
12.30-13.30 Почивка
13.30-14.30 Работа в Информационна система за управление и наблюдение  ИСУН – за информиране, кандидатстване, комуникация, изпълнение.
14.30-15.30 Изпълнение на одобрени проекти.
Нормативни и публични изисквания към бенефициенти.
15.30-15.45 Почивка
15.45-16.30 Отчитане на проекти.
16.30-17.00 Дискусия.
Въпроси и отговори.
17.00 Край на програмата за деня