На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат конкретни  противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.,  във връзка с от Решение № РД-20-41/14.03.2020 г. на кризисния щаб, сформиран със заповед № РД-20-38/13.03.2020 г. на Областен управител на Област Пловдив, писмо изх. № 07-97/15.03.2020г. на РЗИ – Пловдив и заповед № РД-20-42/14.03.2020 г. на Областния управител на Област Пловдив,

НАРЕЖДАМ:

  1. Сформирам следните работни екипи за проверка спазването на мерките по заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Решение № РД-20-41/14.03.2020 г. на Областния кризисен щаб:

1.1. Петър Георгиев – ст. експерт в отдел „ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР“ и Мария Атанасова – технически сътрудник в отдел „УТС“ – извършват периодични проверки на работодателите на територията на гр. Куклен относно осигуряване на предпазни средства на работниците и спазване на санитарно-хигиенните изисквания  в работните и санитарните помещения.

1.2. Гюлен Гоганов – заместник-кмет на община Куклен и Таня Георгиева – специалист в отдел „ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР“  – извършват периодични проверки на работещите търговски обекти  на територията на гр. Куклен относно осигуряване на предпазни средства на работниците и клиентите, спазване на определената дистанция  и брой посетители, както и на санитарно-хигиенните изисквания  в обекта и санитарните помещения.

1.3. Кметските наместници в малките населени места на община Куклен извършват проверките на работодателите и търговските обекти на територията на съответните населени места.

1.4. Определените длъжностни лица по т. 1.1., т. 1.2. и т. 1.3. от настоящата заповед изготвят протоколи за извършените проверки, които се подписват от извършилите проверката и проверените лица.

1.5. Протоколите се завеждат незабавно в информационната система за документооборот на община Куклен.

  1. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Христо Божинов – заместник-кмет на община Куклен и на Мариана Ганева – секретар на община Куклен.
  2. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА

Кмет на община Куклен