Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII – 312 от кв.32  по регулационния план на с. Гълъбово одобрен със Заповед №772/09.10.2020г., община Куклен, област Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „ТСУ”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.