На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН

ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение (ИП):

„Силоз за велц окиси“, в ПИ с идентификатор 40467.1.764, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

Възложител: КЦМ АД

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 05.02.2021 г. – 18.02.2021 г., в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч.;

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
Телефон: 03115/ 21-20