ЕКОЛОГИЯ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ЕКОЛОГИЯ“,  „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ И „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН

Идентиф. по Регистъра на услугите Наименование на услугата Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър – заявление свободен текст;
– удостоверение за наследници;
– документ за платена такса
Обикновена –
14 дни
Бърза – 3дни
Експресна – 24 часа
5.00 лв.

10.00 лв.
15.00 лв.

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) – заявление по образец.
– копие от документ за собственост на имота /документ, доказващ правното основание за ползване на имота;
– копие от актуална скица на имота
Заявление за регистрация на пчели и пчелни семейства 14 дни безплатно
2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд – заявление свободен текст;
– копие от документ за собственост;
– копие от скица на имота
14 дни 0.00 лв.
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи – заявление по образец;
– копие от документ за собственост;
– копие от скица на имота;
– копие от протокол за трасиране на имота
Заявление за отсичане на дървета 14 дни 0.00 лв.
2030 Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на  земеделски производители в областната дирекция „Земеделие“ – анкетна карта от Общинска служба по земеделие, която се заверява от кмета на общината – за култури, отглеждани в регулацията на гр. Куклен
– за култури, отглеждани в регулацията на кметствата, анкетната карта се заверява от кмета /кметския наместник/ на съответното кметство/кметско наместничество
– копие от документ за собственост на имота
веднага безплатно
2066  Издаване на позволително за ползване на лечебни растения – заявление свободен текст 14 дни безплатно
2007  Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения – заявление свободен текст 14 дни безплатно
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета/дървета с историческо значение – заявление по образец;
– копие от скица на имота;
– копие от документ за собственост;
– копие от протокол за трасиране на имота
Заявление за отсичане на дървета 14 дни 0.00 лв.
1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар – заявление по образец;
– копие от документ за собственост;
– копие от скица на имота;
– копие от протокол за трасиране
Заявление за отсичане на дървета 14 дни 0.00 лв.
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии – стандартизиран образец на заявление;
– заповед за отсичане от кмета на общината
Стандартизиран образец на заявление 14 дни безплатно
2045  Издаване на разрешително за достъп до горски територии – заявление по образец;
– декларация по образец;
– позволително за сеч, издадено от Държавно горско стопанство Пловдив
Заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии
Декларация по образец
14 дни безплатно
Извън Регистъра  Издаване на служебна бележка за получаване на нова кофа за смет – заявление по образец; Заявление за получаване на кофа за смет 14 дни безплатно
Извън Регистъра  Регистрация на домашно куче – заявление по образец;
– копие от ветеринарномедицински  паспорт;
– копие от документ за платена годишна такса или копие от документ, доказващ основание за освобождаване от такса
Заявление за регистрация на домашно куче 14 дни 3.00 лв.