АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕ

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:   ПРОДАЖБИ В С. ЯВРОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН: УПИ  I – 336 за жилищно застрояване, в кв. 20 по...

повече информация

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: ПРОДАЖБИ В С. ЯВРОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН   УПИ  I – 336 за жилищно застрояване, в кв. 20 по...

повече информация

Възлагане на дейности: маркиране на насаждения предвидени за сеч през 2022 г. в горски територии – собственост на Община Куклен, включени в Обект № 2201

Заповед номер 338/19.04.22 г. Условия за провеждане на конкурс Приложения Протокол за проведена процедура Заповед 391 от 12.05.2022 Протокол Договор №57 от 01.06.2022...

повече информация

Конкурс за възлагане на дейности по маркиране на насаждения предвидени за сеч и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти включени в обект №2201

Заповед №266 от 28.03.2022 г. за откриване на процедура Документация Протокол Заповед №329 от 14.04.2022 г.

повече информация