ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ

Даване на предварително принципно съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект на техническа инфраструктура и инвестиционен проект за изграждането на обект: „Обходен път, преминаващ източно от с. Брестник, община Родопи до гр.Куклен в участъка от км 2+570 до км 6+050 на републикански път /РП/ III-8606, разположен на територията на община Родопи и община Куклен, област Пловдив“

повече информация

Проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XXIV-521,522,523,532 произв., склад., дейност, УПИ XXI-521,522,523,532 произв. склад. дейност, УПИ 11.1642 произв. склад. дейност, УПИ 11.1641 – ПСОВ, ПИ с ИД 40467.11.593 и ПИ с ИД 40467.11.1643, м.11, местност „Капсида” в землището на гр.Куклен 

повече информация