ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ

Проект за Подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ” Подземна кабелна линия 20 kV за УПИ 21.109-логистичен център,административна сграда,производствени дейности, фотоволтаична електроцентрала и 21.110- хотелски комплекс и фотоволтаична централа, м.,,Станимашки път”, ПИ и ИД 40004.21.9 и 40004.11.637 по КК, землище на с.Крумово, общ.Родопи , обл.Пловдив, в частта от трасето засягащо ПИ с ИД 40467.1.421, 40467.1.1440 и 40467.11.657 по КК, попадащи в землището на гр.Куклен, общ.Кукелн, обл.Пловдиска”.

повече информация