ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ

Разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: “Трасе на ел. кабел 20 kV за захранване на ПИ 40467.9.393 и ПИ 40467.9.435 по КККР на гр. Куклен, преминаващо през землищата на с. Брестник, общ. Родопи и гр. Куклен, общ. Куклен, в област Пловдив“

повече информация