Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  УПИ 1.451 складова и търговска дейност – склад и търговия на дърва и стр. материали и УПИ I-405, местност “Орта хан” в землището на гр.Куклен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 625 от 28.09.2023г. на  Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП с цел урегулиране за „Жилищно  застрояване” на ПИ с ИД № 40467.10.367,  местност „Св.Петка” от Кадастралната карта на гр.Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №767 на ОБС Куклен , взето с протокол  №71 от 25.08.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП с цел урегулиране за „Жилищно  строителство” на ПИ с ИД № 40467.17.2 и ПИ с ИД 40467.17.3, местност „Исака” от Кадастралната карта на гр.Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №766 на ОБС Куклен , взето с протокол  №71 от 25.08.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Захранваща кабелна линия 0,4 кV за оранжерия за отглеждане на зеленчуци с местонахождение имот 40467.11.174 и 40467.11.170, гр.Куклен“

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №768 на ОБС Куклен , взето с протокол  №71 от 25.08.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...