Даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за изграждане на обект: “ Осигуряване на транспортен достъп до територията, засягаща ПИ с ИД:40467.1.442, 40467.1.320, 40467.1.358 и 40467.1.772, местност „Орта хан“, землище на гр.Куклен

Решение № 81 взето на Редовно заседание  с Протокол № 9 от 29.03.2024г.

Даване на предварително принципно съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект на техническа инфраструктура и инвестиционен проект за изграждането на обект: „Обходен път, преминаващ източно от с. Брестник, община Родопи до гр.Куклен в участъка от км 2+570 до км 6+050 на републикански път /РП/ III-8606, разположен на територията на община Родопи и община Куклен, област Пловдив“

Решение № 95 взето на Редовно заседание с Протокол № 9 от 29.03.2024г.

Проект за подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ,,ПУП- Парцеларен план за трасе на пътен достъп до имоти в местност ,,Кушла” по кадастралната карта на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 82 взето на Редовно заседание с Протокол № 9 от 29.03.2024г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за...

Проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XXIV-521,522,523,532 произв., склад., дейност, УПИ XXI-521,522,523,532 произв. склад. дейност, УПИ 11.1642 произв. склад. дейност, УПИ 11.1641 – ПСОВ, ПИ с ИД 40467.11.593 и ПИ с ИД 40467.11.1643, м.11, местност „Капсида” в землището на гр.Куклен 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 167 от 27.03.2024г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен...

Проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.8 за УПИ XII-183 по регулационния план на с.Добралък

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 166 от 27.03.2024г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен...