Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от масив 12 за УПИ на 12.390 – произ., скл. и общ. обслуж. дейност и УПИ 12.421-произв., склад. и общ. обслуж. дейност, местност „Бунар Йолу“ в землище на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив

Заповед № 410/26.06.2024г. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Даване на съгласие за издаване на заповед от Кмета на община Куклен за допускане, да се изработи изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ на УПИ XV-82 склад.дейност, по ПУП-ПРЗ на „Малка промишлена зона“ в землището на гр.Куклен

Решение № 133 Взето на Редовно заседание с Протокол № 11/29.05.2024г. Скица-предложение 

Проект  за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот с ИД  №21324.7.236, местност „ЗАКЪРС” в землището на  гр. Куклен, община Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №131 на ОБС Куклен , взето с протокол  №11 от 29.05.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за урегулиране на ПИ за „Жилищно застрояване” на поземлен имот №13.54 с НТП: Др. селищна тер., местност „Боровик” по плана за възстановяване на собствеността съгласно чл.28 от ППЗСПЗЗ, землище с. Цар Калоян, община Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №130 на ОБС Куклен, взето с Протокол №11 от 29.05.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...