Проект за ПУП-ПП за обект: „Нов кабел 1kV за външно ел. захраване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда“ в УПИ 016043-жил. застр. /ПИ с идент. по КК 40467.16.43/, масив 16, местност „Кайнаклъка“, землище на гр. Куклен, община Куклен“.

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда” в УПИ 016043 – жил. застр. /ПИ с идент. по...

Проект за ПУП-ПП за обект: „Нова въздушна линия 1kV за външно ел. захранване на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ 002996-жил. застр. /ПИ с идент. по КК 18277.2.996/, м.2, местност „Кутел“, землище с. Гълъбово,община Куклен“.

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова въздушна линия 1kV за външно ел. захранване на „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ 002996 – жил. застр. /ПИ с идент. по...

Парцеларен план за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп достъп на ПИ 40467.11.588 в землището на гр. Куклен, местност „Бунар Йолу“ през ПИ 40467.11.382 и ПИ 40467.11.197, община Куклен.

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ 40467.11.588 в землище на гр.Куклен, местност „Бунар Йолу” през  ПИ...

Парцеларен план за обект: „Новопроектиран електропровод – ниско напрежение 1kV, за захранване на поземлен имот с кад. № 21324.1.217, местност „Узунала“ по КК на с. Добралък“, община Куклен.

Община Куклен на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Новопроектиран електропровод-ниско напрежение 1kV, за захранване на поземлен имот с кад. №21324.1.217, местност...