Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „Къщи за гости – 4бр.“ в УПИ 010022-жил. застр. /ПИ с идент. по КККР 87179.10.22/, местност „Кара Мандра“, землище с.Яврово, община Куклен“.

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „Къщи за гости – 4бр.“ в УПИ 010022-жил. застр....

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Парцеларен план за пътна връзка до УПИ I-10.535 – за скл. и произв. дейност, м. „Михов Орех“, з-ще гр. Куклен, общ. Куклен“

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Парцеларен план за пътна връзка до УПИ I-10.535 – за скл. и произв. дейност, м. „Михов Орех“, з-ще...

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Парцеларен план за промяна предназначението на ПИ 63238.7.309 от кадастралната карта на землище с. Руен, общ. Куклен.“

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Парцеларен план за промяна предназначението на ПИ 63238.7.309 от кадастралната карта на землище с.Руен, община...

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Проектно трасе за ел. кабел 1kV за ПИ № 21324.22.183 от ТП „Бяла Черква“, землище с.Добралък, община Куклен“.

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 451  взето на Редовно заседание с Протокол № 42 от 25.03.2022г. на  Общински съвет Куклен е одобрен Подробен устройствен  план – Парцеларен  план за обект: „Проектно...

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План за обект:“Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Същ. вилна сграда № 101” в ПИ с идент. по КК 18277.6.479, „Жилищна сграда на два етажа” в УПИ II-006164 – жил. стр. /ПИ с идент. по КК 18277.6.296/ и „Стопанска сграда” в ПИ с идент. по КК 18277.6.165, масив 6, местност „Юрукалан”, землище с. Гълъбово, община Куклен“

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Същ. вилна сграда № 101” в ПИ с идент. по КК 18277.6.479, „Жилищна...