Одобряване на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „ПУП-Парцеларен План за утвърждаване на трасе за транспортен достъп – пътна връзка до имот с идентификатор по КК 40467.8.295 в землището на гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив“

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 576 взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 26.08.2022г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ” ПУП –...

Одобряване на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Парцеларен план за промяна предназначението на ПИ 7.309 от кадастралната карта на землище с. Руен, общ. Куклен“

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 533 взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 29.07.2022г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ”Парцеларен...

Одобряване на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транпосртен достъп на поземлен имот с идентификатор 18277.5.74 по КК на землището на с. Гълъбово, местност „Киселица“, община Куклен, област Пловдив“

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 534 взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 29.07.2022г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ” Утвърждаване...

Одобряване на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Къща за гости – 4 броя” в УПИ 010022-жил. застр. /ПИ с идент. по КККР 87179.10.22/, местност „Кара Мандра”, землище с.Яврово, община Куклен“

Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 518 взето на Редовно заседание с Протокол № 48 от 24.06.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел....

Одобряване на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Същ. вилна сграда № 101” в ПИ с идент. по КК 18277.6.479, „Жилищна сграда на два етажа” в УПИ II-006164 – жил. стр. /ПИ с идент. по КК 18277.6.296/ и „Стопанска сграда” в ПИ с идент. по КК 18277.6.165, масив 6, местност „Юрукалан”, землище с. Гълъбово, община Куклен“

Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 517 взето на Редовно заседание с Протокол № 48 от 24.06.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел....