Одобряване на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Парцеларен план за пътна връзка до УПИ I-10.535 – скл. и произв. дейност, м. „Михов орех“, з-ще гр. Куклен, общ. Куклен“

Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 516 взето на Редовно заседание с Протокол № 48 от 24.06.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Парцеларен план за пътна връзка до...

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „ПУП-Парцеларен План за имот 008295 за смяна предназначението на земеделска земя в земл. гр. Куклен, ЕКАТТЕ 40467, общ. Куклен“

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „ПУП-Парцеларен План за имот 008295 за смяна на предназначението на земеделска земя в земл. на гр. Куклен, ЕКАТТЕ 40467, общ....

Одобряване на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „ПЕЕ-СОТ и осветление“ в ПИ с идент. по КК 40467.10.381, масив 10, местност „Светка Петка“, землище гр. Куклен, община Куклен“

Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 491 взето на Редовно заседание с Протокол № 47 от 27.05.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел....

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 18277.5.74 по КК на землището на с.Гълъбово, местност „Киселица“, Община Куклен, Област Пловдив

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 18277.5.74 по КК на землището на с....

Одобряване на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Пътна връзка за ПИ 10.223 по КК на гр. Куклен, община Куклен“.

Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 469 взето на Редовно заседание с Протокол № 45 от 29.04.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Пътна връзка за ПИ 10.223 по КК на...