Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен

Мотиви Проект Частична оценка Предложение по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен...

Община Куклен – отчуждаване на поземлени имоти засегнати от реализация на обект: „Довеждащи пътища /локални/, осигуряващи достъп/връзка на засегнати имоти до/от реконструиращо трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км 25+150, попадащи на територията на общините Асеновград, Куклен и Родопи в област Пловдив”.

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени следните заповеди на кмета на община Куклен за отчуждаване на поземлени имоти, които ще бъдат трайно засегнати при реализация на обект: „Довеждащи пътища /локални/,...